Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2017

namehercarmen
2411 6efe
Reposted fromvandalize vandalize viapozakontrola pozakontrola
namehercarmen
Ty jesteś stworzona do szczęścia, zobaczysz.

June 01 2017

namehercarmen
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
namehercarmen
1907 b4ff
namehercarmen
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.

May 31 2017

namehercarmen
namehercarmen
6166 0c7d
Reposted fromyuras yuras vianastypsychotic nastypsychotic
namehercarmen
7604 896e
Reposted fromverronique verronique viamoviesss moviesss
namehercarmen
6350 2291 800
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viasomebunny somebunny
namehercarmen
6032 bec5 800
Reposted frominto-black into-black viasomebunny somebunny

17horror:

When you realise that you have to grow up

6197 af83 800
namehercarmen
Reposted fromFlau Flau viatransfuzja- transfuzja-
namehercarmen
5003 3195
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatransfuzja- transfuzja-
namehercarmen
3909 fcc4
Reposted fromwwannie wwannie viadefinicjamilosci definicjamilosci
namehercarmen
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
namehercarmen
4051 bfb5
Reposted fromdzulajj dzulajj viasomebunny somebunny
namehercarmen
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl