Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

6254 bc3c 800

jeannader:

Damn it’s hard to focus on nothing when yogaing #yoga 🤓🌹👠

namehercarmen
namehercarmen
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym cię oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover – Losing Hope
Reposted fromnyaako nyaako viacherrycoke69 cherrycoke69
namehercarmen
1236 c8c7
Reposted fromlittlefool littlefool viacherrycoke69 cherrycoke69
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego “cześć” i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: “Jadę do Ciebie”.
— Dziwne? (via dziurywniebie)

April 14 2017

namehercarmen
namehercarmen
8017 ca82
Reposted fromcalifornia-love california-love
namehercarmen
namehercarmen
namehercarmen
6682 860d
Reposted fromsonaive sonaive viaretaliate retaliate
namehercarmen
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viapozakontrola pozakontrola
namehercarmen
0728 2c0a
8261 598c 800
Reposted fromerial erial viapozakontrola pozakontrola
namehercarmen
namehercarmen
namehercarmen
namehercarmen
namehercarmen
8175 7805
always too sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl