Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

namehercarmen
namehercarmen
2713 66f7
Reposted fromzciach zciach viapozakontrola pozakontrola

May 16 2019

namehercarmen
namehercarmen
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
namehercarmen

May 15 2019

namehercarmen
6814 02ed
Reposted fromabsurdalna absurdalna viasatyra satyra

May 14 2019

namehercarmen
Reposted fromcomiczynka comiczynka viairmelin irmelin
namehercarmen
namehercarmen
5010 fb75 800
Reposted fromuoun uoun viairmelin irmelin
namehercarmen
0584 8861
Reposted fromunconscious unconscious viairmelin irmelin
namehercarmen
3807 1d26
Reposted fromgrobson grobson viaodyssey odyssey
namehercarmen
6296 0119
Reposted fromaletodelio aletodelio viaodyssey odyssey
namehercarmen
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

May 13 2019

namehercarmen
namehercarmen
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxalchemic xalchemic
namehercarmen
6822 f492
Reposted frommiststueck miststueck viaesste esste
namehercarmen
3807 1d26
Reposted fromgrobson grobson viajointskurwysyn jointskurwysyn
namehercarmen
namehercarmen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl